NON
SIYATI
TELEFÒN
IMÈL
NIF Minè
RESI BANK
Dat ki sou fich depo labank lan :
KONTINYE